معنی کلمه گورشکافنده در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گورشکافنده . [ ش ِ ف َ دَ / دِ ] (نف مرکب ) آنکه شب ها گورها را شکافته کفن مردگان را بکشد، و آن ترجمه ٔ نباش بر وزن نقاش است . (بهار عجم ) (آنندراج ).