معنی کلمه سرنگهدار در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سرنگهدار. [ س ِ ن ِ گ َ ] (نف مرکب ) رازپوش .