معنی کلمه نستاک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نستاک . [ ن ِ ] (اِ) پیچاک شکم . (از انجمن آرا) (جهانگیری ) (برهان قاطع) (آنندراج ). پیچش . (انجمن آرا) (آنندراج ). شکم پیچ . (برهان قاطع). جهانگیری آرد: پیچاک [مرض پیچش ] شکم باشد. شاهد داده نشده و سراج احتمال می دهد [ با ] کناک که به معنی مذکور است تصحیف خوانی شده . (فرهنگ نظام ) (از حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین ).