معنی کلمه یاورجی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یاورجی . [ وَ ] (اِ مرکب ) منصبی به دوران مغول : بر سبیل یزک کیدبوقاکه منصب یاورجی داشت روان گشت . (جهانگشای جوینی ).