معنی کلمه گاراژ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گاراژ. (فرانسوی ، اِ) جائی که اتومبیل را در آن گذارند. جائی که مسافران برای تهیه ٔ بلیط مسافرت و سوار شدن بدانجا روند. جائی که رانندگان مسافران و بار را از آنجا سوار کنند و بدانجا پیاده کنند.