معنی کلمه ذات احفار در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذات احفار. [ ت ُ اَ ] (اِخ ) موضعی است در شعر. و شاعر در وصف ابر گوید : القی علی ذات احفار کلاکله و شب ّ نیرانه و انجاب یأتلق . (المرصع).