معنی کلمه عقدکنان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
عقدکنان . [ ع َ ک ُ ] (اِ مرکب ) رسم و مجلس خطبه کردن عروسی . (یادداشت مرحوم دهخدا). - مجلس عقدکنان ؛ محفل و انجمنی که آنجا عقد نکاح کنند و صیغه ٔ عقد جاری سازند.