معنی کلمه گوردیوس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گوردیوس . (اِخ ) رجوع به گردیوس شود.