معنی کلمه ذراع عاصمیه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذراع عاصمیه . [ ذِ ع ِ ص ِ می ی َ ] (ترکیب وصفی ، اِمرکب ) عاملی را با وی «حمزه » بفرستاد تا ضیعت های قم را بپیماید و گزی که آن را رشیدیّه خوانند و بدان معروف و مشهور است بدو داد. (تاریخ قم ص 101). و در ص 102 آمده است که : و این ذراع رشیدیه که یاد کردیم آن ذراع است که عاصمیه معروف است ... و نیز گفته اندکه این ذراع رشیدیّه که حمزه به قم آورد غیر ذراع عاصمیه است . این جداست و آن تنها. (تاریخ قم ص 102).