معنی کلمه کژگاو در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کژگاو. [ ک َ ] (اِ مرکب ) به معنی غژغاو است و آن گاوی باشد که در کوههای مابین ختا و هندوستان بهم میرسد و به ترکی ختائی قطاس میگویند و بعضی گویند گاوی است دریایی وبحری قطاس بسبب آن خوانند و قطاس دم آن گاو است و بعضی همان دم را کژ گاو میگویند یعنی ابریشم گاو چه کژ به معنی ابریشم هم آمده است و آن را بر سر علمها و گردن اسبان بندند. (برهان ). غژغاو است و آن گاوی باشد که در کوههای مابین ختا و هندوستان بهم میرسد. (آنندراج ). کژغاو. (ناظم الاطباء). کژگا. کژغا. غژغا. غژغاو. تَم تَم . توق . توغ . (یادداشت مؤلف ). رجوع به توغ شود.