معنی کلمه وادی العقیق الاص... در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وادی العقیق الاصغر. [ دِل ْ ع َ قِل ْ اَ غ َ ] (اِخ ) رودی است در مدینه . (نخبةالدهر دمشقی ص 210).