معنی کلمه فورمی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فورمی . (اِ) ابهل است . (فهرست مخزن الادویه ).