معنی کلمه لیرد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لیرد. (اِ) غراره باشد و آن نوعی از سلاح است که در روز جنگ پوشند. (برهان ). غراره . (المعجم ). لیرت . و رجوع به لیرت شود.