معنی کلمه کژخاطری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کژخاطری . [ ک َ طِ ] (حامص مرکب ) حالت و کیفیت کژخاطر. کج طبیعتی . کژدلی . (فرهنگ فارسی معین ).