معنی کلمه قصر ابن هبیرة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قصر ابن هبیرة. [ ق َ رُ اِ ن ِ هَُ ب َ رَ ] (اِخ ) قصری است منسوب به یزیدبن عمربن هبیرةبن معیة والی عراق از طرف مروان بن محمدبن مروان . وی بر کنار فرات کوفه شهری ساخت و در آن سکونت کرد و چون مروان به وی سفارش کرد که از مجاورت مردم کوفه بپرهیزد او آن شهر را ناتمام گذاشت و نزدیک پل سورا قصری ساخت که به نام وی مشهور گشت . (معجم البلدان ).