معنی کلمه یاوا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یاوا. (ص ، اِ) یاوه . این کلمه به همین صورت در شعر ذیل از ناصرخسرو آمده است : او را مجوی و علم طلب زیرا بس کس که او فریفته ٔ یاوا شد. ناصرخسرو. و مرحوم دهخدا آن را «بآوا» تصحیح کرده اند.