معنی کلمه حسامی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حسامی . [ حَس ْ سا ] (اِخ ) (چشمه ٔ...) از پاکت بلوک قونقری است . (فارسنامه ٔ ناصری ).