معنی کلمه لیچارگویی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لیچارگویی . (حامص مرکب ) عمل لیچارگو. یاوه گوئی . هرزه گوئی .