معنی کلمه ابوالحسن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوالحسن . [ اَ بُل ْ ح َ س َ ] (اِخ ) علی بن محمدبن بشار الزاهد. رجوع به علی ... شود.