معنی کلمه عقبة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
عقبة. [ ع ُ ب َ ] (اِخ ) ابن ضمره ٔحمصی . محدث . رجوع به ابوالولید (عقبةابن ...) شود.