معنی کلمه زاغولی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زاغولی . [ ی ی ] (ص نسبی ) منسوب به زاغول از قراء مرورود است . رجوع به زاغول و زاغولی شود.