معنی کلمه جشنسی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جشنسی . [ ج َ ن ِ ] (ص نسبی ) منسوب است به جشنس که نام جد ابومحمدبن احمدبن جشنس است . (الانساب سمعانی ). رجوع به جشنس در همین لغت نامه شود.