معنی کلمه کزمانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کزمانی . [ ک ُ ] (ص نسبی ) منسوب است به کزمان که انتساب به جد اعلی است . (الانساب ).