معنی کلمه دریای مازندران در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دریای مازندران .[ دَرْ ی ِ زَ دَ ] (اِخ ) دریای خزر. بحر خزر. دریای گرگان . رجوع به «التدوین » و خزر در ردیف خود شود.