معنی کلمه زیباخصال در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زیباخصال . [ خ ِ ] (ص مرکب ) نیک خوی . زیباخوی . خوشخوی : نکوروی و خوشخوی و زیباخصال ز پانصد یکی را فزونست سال . نظامی .