معنی کلمه سرگوشی گفتن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سرگوشی گفتن . [ س َ گ ُ ت َ ] (مص مرکب ) نجوی کردن .