معنی کلمه زیب یافتن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زیب یافتن . [ ت َ ] (مص مرکب ) آرایش و جمال و زیبایی و لطافت یافتن : ای یافته به تیغ و بیان تو زیب و جمال معرکه و منبر. ناصرخسرو. رحوع به زیب شود.