معنی کلمه قصب السبق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قصب السبق . [ ق َ ص َ بُس ْ س َ ] (ع اِ مرکب ) به فاصله ٔ بعید یک نی به سرزمین استاده میسازند و سواران از دور به اتفاق یکدیگر به سوی آن نی یکبارگی اسبان دوانند اول کسی که از جمله ٔ سواران سبقت نموده آن نی را از همه پیشتر بردارد در همه ٔ سواران معززو ممتاز میگردد و از همه نقد مشروط میگیرد. (غیاث اللغات ). در عرب رسم است که پیکان نی را به زمین فروکنند و دو کس با هم گرو بسته اسپ را بتازند، هرکه آن نی را به نیزه از زمین کنده پیش بیندازد او برده باشد. و قصب ْ نی و سبق ْ پیشدستی . (آنندراج ) : از ماه چهره ام قصب السبق برده بود وَاکنون چو تار نوری گشته ست پیکرم . کمال اسماعیل (از آنندراج ).