معنی کلمه سرگرمی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سرگرمی . [ س َ گ َ ](حامص مرکب ) اشتغال : مایه ٔ سرگرمی . اسباب سرگرمی .