معنی کلمه شقیری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شقیری . [ ش ُ ق َ ] (اِخ ) ابوبکر احمدبن حسن شقیری بغدادی . از محدثان است و از احمدبن عبید روایت کرد و ابوبکربن شاذان و جز وی از او روایت دارند. مرگ وی بسال 317 هَ . ق . بود. (از لباب الانساب ).