معنی کلمه لیپاری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لیپاری . (اِخ ) گنگباری (مجمعالجزایری ) در شمال سیسیل (صقلیه ) ازآن ایتالیا. دارای بیست هزار تن سکنه . کرسی آن لیپاری و دارای پنج هزار تن سکنه است .

نام کرسی مجمعالجزایر لیپاری .