معنی کلمه فوارق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فوارق . [ف َ رِ ] (ع ص ، اِ) ج ِ فارق . (منتهی الارب ). اقرب الموارد فوارق را جمع فارقة دانسته و درست تر مینماید.