معنی کلمه قصاریان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قصاریان .[ ق َص ْ صا ] (اِخ ) فرقه ای هستند از صوفیه ، و آنان را ملامتیان یا حمدونیان نیز خوانند. این فرقه بر طریقت ابوصالح حمدون بن احمدبن عمارة قصار هستند. (کشف المحجوب هجویری ص 228). رجوع به قصار (حمدون ...) شود.