معنی کلمه پیاهو در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پیاهو. [ پ َ ] (اِ مرکب ) هر چیز که آنرا آهوپی گویند، و بمعنی آهوپای هم آمده است که خانه ٔ شش پهلو وگچ بری و مقرنس کاری باشد. (برهان ). آهوپای . پی آهو.