معنی کلمه قصاری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قصاری . [ ق َص ْ صا ] (اِخ ) احمدبن محمدبن ابراهیم خوارزمی ، مکنی به ابوطاهر. از محدثان است که به بغداد سکونت گزید و از طرف دیوان بغداد به غزنه فرستاده شده . وی از اسماعیل بن حسن صرصری روایت شنیده و ازاو ابوالقاسم بن سمرقندی روایت کند. او در ذی حجه ٔ سال 474 هَ . ق . در بغداد وفات یافت . (لباب الانساب ).