معنی کلمه قصاری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قصاری . [ ق َص ْ صا ] (ص نسبی ) نسبت است به قَصّار. (لباب الانساب ). رجوع به قصار شود.