معنی کلمه کز در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کز.[ ک ِ ] (اِ) تنگی چیزی .

نزدیکی گامها به یکدیگر. (فرهنگ فارسی معین ). رجوع به کَزّ شود.