معنی کلمه فابش الیونانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فابش الیونانی . [ ب ِ شُل ْ ] (ع اِ مرکب ) باقلی . رجوع به فابس شود.