معنی کلمه جسود در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جسود. [ ج ُ ] (ع اِ) ج ِ جسد، بمعنی تن و بدن و کالبد. رجوع به جسد شود.