معنی کلمه قصاب کتی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قصاب کتی . [ ق َص ْ صاک ُ ] (اِخ ) دهی است از دهستان اهلمرستاق بخش مرکزی شهرستان آمل است . این ده در 9000 گزی شمال باختری آمل و 1000 گزی باختر شوسه ٔ آمل به محمودآباد و در دشت واقع شده و هوایی معتدل مرطوب مالاریائی دارد. سکنه ٔآن 180 تن . آب آن از چشمه ٔ بولیده و فاضلاب هلی کتی ومحصول آن برنج ، کنف ، حبوبات ، و شغل اهالی زراعت است . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 3).