معنی کلمه جسم مثالی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جسم مثالی . [ ج ِ م ِ م ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) جسمی که در عالم مثال وجود دارد. جسم مثالی از جسم مادی لطیف تر باشد. و در شعر زیر ترکیب فوق آمده : اگر باز جسم مثالی کند فلک طرف اندیشه خالی کند. حسینا صبوحی (از آنندراج ).