معنی کلمه دریانورد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دریانورد. [ دَرْ ن َ وَ ] (نف مرکب ) دریانوردنده . دریارو. آنکه در دریا رود. (آنندراج ). مسافر دریا. (از لغت محلی شوشتر - خطی ). بحرپیما. بحری .

ملاح . کشتی بان . کشتی ران . نوتی . نواتی : خاطرم فحل است کو دریا نورد آمد چو شیر شیر بستن گربه آسا برنتابد بیش از این . خاقانی .

کنایه از عرفا و ارباب ذوق . (لغت محلی شوشتر خطی ).