معنی کلمه سرکه شیرین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سرکه شیرین . [ س ِ ک َ / ک ِ ] (اِ مرکب ) اسم شیرسته است . (تحفه ٔ حکیم مؤمن ). رجوع به شیرسته شود.