معنی کلمه دریامان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دریامان . [ دَرْ ] (اِخ ) دهی از دهستان اجارود بخش گرمی شهرستان اردبیل واقع در 3هزارگزی شمال گرمی و 3هزارگزی به شوسه گرمی با 128 تن سکنه آب آن از چشمه و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).