معنی کلمه پیاله گرفتن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پیاله گرفتن . [ ل َ/ ل ِ گ ِ رِ ت َ ] (مص مرکب ) قدح گرفتن . صراحی گرفتن .کنایه از نوشیدن شراب و باده خواری است : پیاله گیر که عمر عزیز بی بدل است ... حافظ. به احتیاط ز دست خضر پیاله بگیر مباد آب حیاتت دهد بجای شراب . صائب .