معنی کلمه جسرة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جسرة. [ ج َرَ ] (اِخ ) از نواحی یمن است . (از معجم البلدان ).