معنی کلمه قشیری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قشیری . [ ق ُ ش َ ] (ص نسبی ) نسبت است به قشیربن کعب . و قبیله ٔ قشیری قبیله ٔ بزرگی است و دانشمندانی بدان منسوبند. (لباب الانساب ). رجوع به قشیربن کعب ... شود.