معنی کلمه گود فیلخانه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گودفیلخانه . [ گُو دِ ن ِ ] (اِخ ) نام محل گودافتاده ای در جنوب تهران . رجوع به گود زنبورکخانه شود.