معنی کلمه گود شدن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گود شدن . [ گ َ / گُو ش ُ دَ ] (مص مرکب ) ژرف شدن . چال شدن .