معنی کلمه زیادآبادی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زیادآبادی . (اِخ ) علی بن محمد الزیادآبادی . او از زیادآباد سرناحیت بوده است و به علمای بزرگ اختلاف داشته است و علمای بزرگ از مصابیح علوم او اقتباس کرده . (تاریخ بیهق چ بهمنیار ص 144).